Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Born Built Beauties en de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

1.2 Born Built Beauties heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Born Built Beauties zal op de website productinformatie ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Een overeenkomst tussen Born Built Beauties en de klant komt tot stand door de bevestiging van Born Built Beauties van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Born Built Beauties.

2.3 Indien Born Built Beauties het nodig acht kan Born Built Beauties telefonisch, per e-mail, per fax of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in behandeling te nemen. Born Built Beauties houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.4 De klant kan de door Born Built Beauties op de website aangeboden producten bestellen en afhalen bij Born Built Beauties of de bestelde producten thuis laten bezorgen.

2.5 Na het definitief maken van de bestelling, neemt Born Built Beauties de bestelling zo spoedig mogelijk in productie. De klant kan de bestelling annuleren of de overeenkomst ontbinden enkel en alleen door tijdens kantooruren telefonisch contact op te nemen met de Born Built Beauties. Born Built Beauties bekijkt per geval, rekening houdend met de status van de bestelling, of annulering van de bestelling nog mogelijk is.

2.6 Born Built Beauties behoudt zich het recht voor om in onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover door Born Built Beauties via e-mail zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. De klant is uitsluitend gehouden de voor de afgeleverde producten verschuldigde prijs aan Born Built Beauties te betalen.

3 Prijzen en betaling

3.1 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Born Built Beauties worden gecorrigeerd.

3.2 De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 3.1.

3.3 Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, in baar cash of per bancaire overschrijving. Alle kosten gepaard met een bancaire overschrijving, zoals die komende uit een betaling in een vreemde valuta, zijn ten koste van de klant.

3.4 Born Built Beauties houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

4 Afhalen van de producten bij Born Built Beauties

4.1 De klant kan de door Born Built Beauties op de website aangeboden producten bestellen en afhalen bij Born Built Beauties. Voor het afhalen is de klant geen kosten verschuldigd.

4.2 Bestellingen worden maximaal één maand na de datum van bestelling voor de klant apart gehouden. Na ommekomst van deze termijn vervalt het recht van de klant op de bestelling. Born Built Beauties behoudt zich het recht voor om onder bijzondere omstandigheden van deze regel af te wijken.

4.3 De producten kunnen enkel op afspraak worden afgehaald ten adresse van Born Built Beauties.

4.4 Betaling ten volle heeft plaatsgevonden op het moment dat de klant de bestelling ophaalt. De klant is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs.

5 Thuisbezorgen van bestelde producten

5.1 Leveringen aan huis van bestelde producten zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland en België. Born Built Beauties besteedt het thuisbezorgen uit aan PostNl en B-Post. Verzending buiten Nederland en België is mogelijk na telefonisch overleg over het bezorgadres en de verzendkosten.

5.2 Bij leveringen aan huis wordt door Born Built Beauties een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van de bestelde producten en wordt duidelijk aangegeven op de website.

5.3 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is helemaal voor de klant, tenzij anders wordt aangegeven en behoudens de aansprakelijkheid die wettelijk niet door Born Built Beauties kan worden uitgesloten.

5.4 De klant kan de door Born Built Beauties bestelde producten thuis laten bezorgen op zijn/haar huisadres of op een ander door hem/haar aangegeven ander adres. Het bezorgadres is het adres dat in de bevestigingsmail door Born Built Beauties aangegeven wordt.

6 Retour en garantie

6.1 Nadat de klant de door hem/haar bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij/zij de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Born Built Beauties te ontbinden. Ontbinding is alleen mogelijk voor niet elektronische producten of voor producten die niet speciaal zijn besteld of geproduceerd voor de klant. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien de klant de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 6.1 wenst te ontbinden, dient de klant dit per mail en telefonisch aan Born Built Beauties te melden. De klant kan de producten terugbrengen bij Born Built Beauties. De klant is hiervoor geen kosten verschuldigd. Het retourneren van elektronische onderdelen, alsmede producten die speciaal zijn besteld of geproduceerd, is niet mogelijk.

6.3 Indien de klant reeds heeft betaald, op het moment dat hij/zij de overeenkomst met Born Built Beauties heeft herroepen, zal Born Built Beauties deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Born Built Beauties de door de klant geretourneerde of teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

6.4 In het geval dat de klant besluit producten te retourneren per post zal de klant aan Born Built Beauties een retouradres vragen en de producten naar dit retouradres terugsturen. De klant zal verantwoordelijk blijven voor het product tot het ogenblik dat het op dit retouradres is aangekomen.

6.5 Born Built Beauties behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te incasseren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Born Built Beauties of de leverancier van de producten) is beschadigd.

6.6 Indien een product dat naar Born Built Beauties wordt teruggebracht, naar het oordeel van Born Built Beauties schade heeft opgelopen die aan een handelen of nalaten van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Born Built Beauties de klant hiervan mondeling of schriftelijk, in kennis stellen. Born Built Beauties heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

7 Klachten

7.1 De klant dient een klacht over de bestelde producten kenbaar te maken aan Born Built Beauties (e-mail- adres, telefoon- en faxnummer staan op de website vermeld). Born Built Beauties zal binnen tien (10) werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.

8 Overig

8.1 Communicatie tussen Born Built Beauties en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Born Built Beauties opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

8.2 Born Built Beauties stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.

8.3 Born Built Beauties stelt door middel van de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

• naam en adresgegevens

• de belangrijkste kenmerken van de producten

8.4 Born Built Beauties streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8.5 De klant verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Born Built Beauties en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

9 Aansprakelijkheid en schade

9.1 Born Built Beauties is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Born Built Beauties ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

9.2 Born Built Beauties is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

9.3 Born Built Beauties en/of de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Born Built Beauties en/of de klant feitelijk geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.

10 Recall

De klant moet meewerken aan een door Born Built Beauties geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

11 Slotbepaling

11.1 Indien de algemene voorwaarden in de taal van de klant beschikbaar zijn, zullen deze in de taal van de klant aan de klant beschikbaar worden gesteld. In geval van betwisting is enkel de nederlandstalige versie rechtsgeldig.

11.2 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Herentals.

© 2012-2017 Born Built Beauties

No parts of this website may be copied commercially or privately, electronically or in print
without prior written consent of Born Built Beauties.

Born Built Beauties is not affiliated in any way what so ever with the Volvo group nor with the Volvo brand.